Algemene voorwaarden

Op alle groepsreserveringen zijn de Algemene voorwaarden van Hexobs B.V. van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer: 65580885.
De Algemene Voorwaarden zijn bij de reserveringsbevestiging meegestuurd en hieronder te lezen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden van Hexobs B.V.
1.2 Horecabedrijf
1.3 De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap Hexobs B.V. die de horecadiensten verleent.
1.4 Gastheer
1.5 Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren va horecaovereenkomsten.
1.6 Verlenen van horecadiensten
Het door een horecabedrijf verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.
1.7 Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft gesloten.
1.8 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de Algemene Voorwaarden van gast, of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.
1.9 Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant terzake een of meer door het horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.
1.10 Zaalverhuur
Het verlenen van (een gedeelte van de) horecadiensten bestaande uit het ter beschikking stellen van zaalruimte.
1.11 Reserveringswaarde
De waarde van de horecaovereenkomst. De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld, (toeristenbelasting) en BTW terzake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.
1.12 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
1.13 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.
1.14 Groep
Een groep van 5 of meer personen aan wie door een horecabedrijf een of meer horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.
1.15 Goederen
Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.
1.16 Opdrachtgever
Diegene die een opdracht voor het contracteren van de diensten, die Hexobs B.V. aanbiedt, opdraagt.

Artikel 2. Werkingssfeer

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, opgaven, diensten en Horecaovereenkomsten, inclusief alle bevestigingen hiervan door Hexobs B.V. aangegaan met de wederpartij, zijnde de opdrachtgever en/of toeleverancier. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van de wederpartij, kunnen Hexobs B.V. niet binden, tenzij deze vooraf expliciet door Hexobs B.V. schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk bij geschrifte of Horecaovereenkomst en van geval tot geval.
2.4 De Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan het horecabedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van het horecabedrijf.
2.5 Zijn de Algemene Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde horecaovereenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de Algemene Voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende horecaovereenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
Artikel 3. Opdrachtuitvoering

3.1 Een offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan Hexobs B.V. verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan Hexobs B.V. heeft verstrekt. Het horecabedrijf zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Het horecabedrijf zal de opdracht vanuit een professionele, onafhankelijke opstelling uitvoeren.
3.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten, persoonsgegevens en gegevens over hoeveelheden die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van Hexobs B.V. zijn.
3.3 De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na overleg met Hexobs B.V.
3.4 Hexobs B.V. kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).
3.5 Alle door Hexobs B.V. gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt". Doet het Hexobs B.V. binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.
3.6 Wanneer het horecabedrijf aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voorzover een andere potentiële klant het horecabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst terzake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient alsdan door het horecabedrijf van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen 24 uur na deze bekendmaking te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.
3.7 Horecaovereenkomsten voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Het horecabedrijf is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.
3.8 Het horecabedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in dat horecabedrijf gebruikelijke wijze.
3.9 De in artikel 3.9 genoemde verplichting geldt niet:
a. in geval van overmacht aan de zijde van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 18;
b. indien de gast of groep niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
c. indien de klant de in artikel 6 bedoelde aanbetalingsfactuur / tussentijdse betaling niet tijdig heeft voldaan;
d. indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens het horecabedrijf heeft.
3.10 Het horecabedrijf is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.
3.11 Het horecabedrijf is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.
 
Artikel 4. Offerte

4.1. Hexobs B.V. zal haar offerte gedurende dertig dagen gestand houden.
4.2. Hexobs B.V. zal de door haar toegekende optierechten gedurende één week gestand houden.
4.3. Indien geen opdracht wordt verleend, is Hexobs B.V. slechts dan gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband houdende werkelijk gemaakte kosten, indien zij dit vooraf heeft bedongen.
4.4. In de offerte wordt de datum van de aanvang en de duur van het project bij benadering vastgesteld.
 
Artikel 5. Tarieven en kosten van de opdracht

5.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
5.2 Hexobs B.V. behoudt zich het recht voor om indien zich tussen het tijdstip van de offerte c.q. overeenkomst en het moment van nakoming van de prestatie van de overeenkomst zijdens de kant van Hexobs B.V. prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, grondstoffen, vervoerskosten, technische – en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, deze vooralsnog in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
5.3 Tenzij anders is vermeld zijn alle prijsnoteringen inclusief de verschuldigde BTW.
 
Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1 De opdrachtgever dient minimaal drie werkdagen vóór de uitvoering van de opdracht ter plekke bij het horecabedrijf aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen. Bij offertes met een waarde van € 2.000,- of meer, ontvangt de opdrachtgever vóóraf van Hexobs B.V. een aanbetalingsfactuur ter hoogte van 75% van de opdracht. Na de opdracht dient vervolgens de overige 25% door de opdrachtgever te worden voldaan. Voor betalingen op basis van een of meerdere facturen brengt Hexobs B.V. € 12,50 administratiekosten in rekening.
6.2 De opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn betalingsverplichtingen na te komen binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk is overeengekomen. Indien een dergelijke termijn niet is vermeld of niet nader is overeengekomen, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum. De opdrachtgever dient de betaling in ieder geval te hebben gedaan uiterlijk drie werkdagen voor de datum dat de overeenkomst door Hexobs B.V. zal worden uitgevoerd, ook al is de factuur gedateerd binnen de voornoemde 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Wanneer er geen betaling is ontvangen binnen de termijnen is de opdrachtgever derhalve, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, jegens Hexobs B.V. van rechtswege in verzuim en zal de opdracht niet worden uitgevoerd. Een en ander zonder dat de opdrachtgever tot enige vorm van schadevergoeding zal zijn gerechtigd.
6.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen aan haar betalingsverplichtingen voldoet, is de opdrachtgever jegens Hexobs B.V. in verzuim. De opdrachtgever is op dat moment de wettelijke rente aan Hexobs B.V. verschuldigd. Voorts is Hexobs B.V. op dat moment
gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Hexobs B.V. aanvullende of vervangende schadevergoeding op de opdrachtgever te verhalen, waaronder in ieder geval begrepen het volledige factuurbedrag.
6.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de gezamenlijke opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag.
6.5 Alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die Hexobs B.V. maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen, uitgaande van een minimum percentage van 15% van de openstaande vordering met een minimum van tweehonderd euro ten laste van de opdrachtgever. Tevens is de opdrachtgever gehouden alle kosten van een gerechtelijke procedure, in alle instanties, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder aan Hexobs B.V. te voldoen.
6.6 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen.
6.7 Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.
6.8 Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan is het horecabedrijf gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of klant in het horecabedrijf zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten genoegen van het horecabedrijf aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan. Naast een retentierecht komt het horecabedrijf in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.
6.9 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan het horecabedrijf in de navolgende volgorde:
1. de kosten van executie;
2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
3. de rente;
4. de schade;
5. de hoofdsom.
6.10 Het horecabedrijf is nimmer gehouden om cheques, girobetaalkaarten en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.
 
Artikel 7. Verplichtingen van het horecabedrijf en opdrachtgever terzake zaalverhuur

7.1 Het horecabedrijf is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horeca- overeenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormelde wens van het horecabedrijf betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien het horecabedrijf zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van
die besparing. Voor het overige zal het horecabedrijf nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.  Het horecabedrijf is voorts gehouden de bij hem gebruikelijke horecadiensten aan de gasten te kunnen verlenen.
7.2 Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.
7.3 Het horecabedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn horecabedrijf. De gast dient op eerste verzoek het horecabedrijf te verlaten.
7.4 Indien opdrachtgever zelf meegebrachte versiering(en) c.q. decoratie(s) heeft aangebracht en deze niet heeft verwijderd aan het einde de opdracht, danwel indien de zaalruimte(n) op enigerlei andere wijze vies word(en) aangetroffen, zal Hexobs B.V. minimaal € 75,- in rekening brengen voor de verwijdering/schoonmaak van de zaalruimte(n).
 
Artikel 8. Annuleringen en tijdsoverschrijdingen

8.1 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien het horecabedrijf het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
8.2 Na totstandkoming en bevestiging -schriftelijk, per e-mail of mondeling- van de overeenkomst beider partijen is de opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van de volledige reserveringswaarde verschuldigd:
•  meer dan 4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 35%
•  3-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%
•  1-2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 75%
•  7 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%
Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te
betalen.
8.3 Bij wederverkoop, waaronder tevens wordt verstaan het maken van reserveringen in restaurants, theaters of andere horeca etablissementen, hanteren wij de voorwaarden van de betreffende leverancier. Deze kunnen afwijken van de hierboven genoemde voorwaarden en zijn bij ons op te vragen, ofwel bij de betreffende locaties. De door de opdrachtgever gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze is alleen geldig als van ons een ontvangstbevestiging of bewijs van lezing is verkregen.
8.4 Een vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan uiterlijk tot 3 werkdagen overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever kosteloos schriftelijk worden doorgegeven. Indien er meer dan 10% van de deelnemers afvalt ,
gelden de annuleringsbepalingen zoals deze in artikel 8.2 worden aangegeven.
8.5 Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in het horecabedrijf te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat het horecabedrijf de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.
8.6 Het horecabedrijf is gerechtigd om, in plaats van de in het voorgaande lid beschreven bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is het horecabedrijf alsnog gerechtigd de in het voorgaande lid bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Hexobs B.V. is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade welke het gevolg is van een tekortschieten door de opdrachtgever in het verstrekken van relevante informatie.
9.2 Hexobs B.V. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
9.3 Hexobs B.V. is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden, door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen, welke buiten de werksfeer staan, aan de opdrachtgever tijdens werkzaamheden verricht door Hexobs B.V. of derden welke ingezet worden door deze.
9.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vereisten en het gedrag van de deelnemende gasten. Inbegrepen het gedrag van de gasten bij gebruik van vervoermiddelen, vaartuigen en horeca locaties, beschikbaar gesteld of gereserveerd door Hexobs B.V.. De opdrachtgever zorgt er in zulke gevallen voor dat bij evenementen te water alle deelnemers over de nodige diploma’s beschikken.
9.5 De opdrachtgever dient voor eigen risico de terzake nodige verzekeringen af te sluiten en/of andere deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.
9.6 De opdrachtgever, groep of gast is ten alle tijden zelf aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van zijn/haar eigendommen en bezittingen of die van andere deelnemers en/of gasten van Hexobs B.V., door toedoen van de opdrachtgever, groep of gast, middels welke oorzaak ook. Tevens is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade toegebracht door de deelnemers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Hexobs B.V. alsmede de door haar ingeschakelde locaties en bedrijven. Bij beschadiging en/of vernieling van de eigendommen en bezittingen van Hexobs B.V. vergoedt opdrachtgever aan Hexobs B.V. de geleden schade door middel van een geldelijke schadevergoeding met een minimum van € 250,-. Hexobs B.V. hanteert bij zijn werkzaamheden de geldende wettelijke bepalingen en het bestuurlijke beleid van de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Hexobs B.V. is in dat geval nimmer aansprakelijk voor uitgevoerde werkzaamheden welke tegenstrijdig zijn met de wettelijke bepalingen geldend op de locatie van herkomst van de opdrachtgever.
9.7 Wanneer aansprakelijkheid is vastgesteld bij werkzaamheden van Hexobs B.V., kunnen deze nimmer meer bedragen dan het totale factuurbedrag berekend aan de opdrachtgever. Wanneer aansprakelijkheid ontstaat door het inzetten van diensten geleverd door derden, zijn deze zelf aansprakelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden en de benodigde assurantiën of documentatie ten behoeve van het juist uitvoeren van deze diensten.
9.8 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover het horecabedrijf terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.
9.9 Het horecabedrijf is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door het horecabedrijf bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.
9.10 In geen enkel geval is het horecabedrijf gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:
1. de reserveringswaarde of, indien dat meer is.
2a. het door de verzekeraar van het horecabedrijf aan het horecabedrijf terzake de schade  uitbetaalde bedrag, dan wel;
2b. de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.
9.11 Het horecabedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.
9.12 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
 
Artikel 10. Opdrachtverzwaring
10.1 Verrekening van extra kosten ten gevolge van een opdrachtverzwaring vindt plaats:
•  In geval van verzwaring van de opdracht dan wel de voorwaarden van de uitvoering;
•  In geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid, op grond van wettelijke voorschriften  of beschikkingen, tenzij Hexobs B.V. deze bij het sluiten van de overeenkomst kende of had moeten kennen.

Artikel 11. Eindafrekening
11.1 Binnen een redelijke termijn na voltooiing van de opdracht, zal Hexobs B.V., indien van toepassing, de eindafrekening opmaken, deels afhankelijk van de indiening van de facturen door horeca, rederijen en andere boekingen bij derden. In de eindafrekening is opgenomen al hetgeen Hexobs B.V. in gevolge de overeenkomst, van de opdrachtgever te vorderen heeft. Reeds betaalde termijnen en hetgeen Hexobs B.V. in gevolge de overeenkomsten aan de opdrachtgever is verschuldigd, worden hierop in mindering gebracht.
11.2 Betaling van het Hexobs B.V. toekomende saldo dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldag zoals aangegeven op de factuur, maar in elk geval binnen veertien dagen na de dag waarop Hexobs B.V. de eindafrekening heeft ingediend.
 
Artikel 12. In gebreke blijven van de opdrachtgever

12.1 Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij in gevolge de overeenkomst aan Hexobs B.V. verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover de wettelijke rente, ingaande op de vervaldag, verschuldigd.
12.2 Hexobs B.V. is na verloop van veertien dagen na de vervaldag bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde, mits zij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Indien Hexobs B.V. tot invordering over gaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Hexobs B.V. is gerechtigd deze kosten te fixeren op minimaal tien procent van de verschuldigde hoofdsom.
12.3 Wanneer de factuur niet binnen de eerst geldende termijn voldaan is, zal Hexobs B.V. een herhalingsfactuur zenden waarbij zij gerechtigd is deze te verhogen met tenminste 25 euro administratiekosten. Deze administratieve kosten gelden tevens indien niet vooraf aan de boeking de juiste factuurgegevens zoals adres, naamstelling, bedrijfsgegevens of (opdracht)code zijn doorgegeven.
 
Artikel 13. Contacten

Hexobs B.V. kan in alle gevallen oproepkrachten, freelancers en bedrijven inschakelen, of de omvang of samenstelling ervan wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De opdrachtgever mag noch tijdens de uitvoering van de opdracht noch binnen een jaar na beëindiging daarvan, met derden ingezet door Hexobs B.V. eenzelfde soort opdracht aangaan, tenzij de opdrachtgever hiertoe schriftelijk toestemming heeft gehad van Hexobs B.V..

Artikel 14. Verplichtingen van de opdrachtgever en klanten

14.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van Hexobs B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden van Hexobs B.V. daardoor geen vertraging ondervinden.
14.2 Door Hexobs B.V. en haar horecabedrijven wordt een zero tolerance beleid gevoerd qua (hard)drugs gebruik. Dit houdt in dat alle vormen van (hard)drugs, alsmede de handel hierin, ten strengste verboden zijn. Wanneer er bij een gast (hard)drugs worden aangetroffen, wordt de gast de toegang tot het horecabedrijf ontzegd en wordt de politie ingeschakeld.
14.3 Het meenemen en nuttigen van eigen eet- en drinkwaren is niet toegestaan.
14.4 Het is niet toegestaan te roken in (de zaalruimten van) de horecabedrijven.
 
Artikel 15. Gewijzigde omstandigheden
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de werkzaamheden of een onderdeel daarvan, door een niet aan Hexobs B.V. te wijten oorzaak, slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient Hexobs B.V. hierover met de opdrachtgever in overleg te treden. Hexobs B.V. wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.
 
Artikel 16. Overmacht

16.1 Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Hexobs B.V. de overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten, kan verrichten, zullen voor Hexobs B.V. als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan;
•  mobilisatie, oorlog, molest, terreur;
•  contingentering – of andere overheidsmaatregelen
•  werkstakingen, natuurrampen, storm, slechte weersomstandigheden
•  het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, van wie Hexobs B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichting jegens Hexobs B.V..
16.2 Als overmacht voor het horecabedrijf, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het horecabedrijf niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door het horecabedrijf zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
16.3 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het horecabedrijf gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de horecaovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.
Indien een der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 
Artikel 17. Schorsing en beëindiging van het project in onvoltooide staat

17.1 Hexobs B.V. is bevoegd een opdracht in onvoltooide staat te beëindigen wanneer de situatie zich voordoet dat personeel van Hexobs B.V. of bedrijven werkend voor Hexobs B.V. de opdracht niet naar behoren kunnen uitvoeren. Onder deze situaties wordt verstaan;
Opzettelijke misdragingen van één of meerdere deelnemers of onaanvaardbaar gedrag van de groep, al dan niet in combinatie met alcohol en/of drugs, welke overlast veroorzaakt, een gevaar vormt voor personeel of locaties, ofwel waardoor een opdracht gesteld aan Hexobs B.V. niet onder normale omstandigheden kan worden uitgevoerd. Er vindt in dit geval geen restitutie plaats van de betaling of een vermindering van de verschuldigde kosten. Toegebrachte schade aan bezittingen of locaties wordt tevens verhaald op de opdrachtgever.
17.2 Hexobs B.V. is bevoegd een groep welke zich onder verantwoording van de opdrachtgever misdraagt, de toegang tot een locaties te ontzeggen waarmee Hexobs B.V. een samenwerking is aangegaan. Hexobs B.V. is in dit geval nimmer genoodzaakt een vervangende locatie te initiëren.
17.3 Over hetgeen de opdrachtgever uit dezen hoofde verschuldigd is, dient Hexobs B.V. een gespecificeerde eindafrekening in.
 
Artikel 18. Vertrouwelijkheid

22.1 Hexobs B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, overeenkomsten en bedrijfsgegevens. Hexobs B.V. zal verder in het kader van de verstrekte documenten en gegevens alle mogelijke maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hexobs B.V., geen concurrentiegevoelige mededelingen aan derden doen over de werkwijze van Hexobs B.V., noch over de uitvoering van evenementen en door Hexobs B.V. gemaakte prijsopgaven.
22.2 Wanneer er tijdens door Hexobs B.V. georganiseerde evenementen door Hexobs B.V. foto’s en/of videobeelden worden gemaakt, is Hexobs B.V. gerechtigd deze voor ondersteuning van haar activiteiten en promotionele presentaties te gebruiken. Tenzij vooraf, schriftelijk, anders overeengekomen, geldt bij het aangaan van een overeenkomst met Hexobs B.V. dat zij nadrukkelijk toestemming heeft betreffend foto- en videomateriaal te gebruiken en te publiceren. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doen personen bij het bijwonen van een activiteit georganiseerd door Hexobs B.V., afstand van individuele persoonlijkheidsrechten met betrekking tot door Hexobs B.V. gemaakte foto’s of videobeelden. De personen vrijwaren Hexobs B.V. daarbij van vorderingen op portretrecht.

Artikel 19. Totstandkoming overeenkomsten

19.1 Hexobs B.V. is gehouden de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk of per e-mail vast te leggen.
19.2 Hexobs B.V. is niet gebonden aan een aanbod waaraan een op het rechtsgevolg gerichte wil ontbreekt, onder andere het ontstaan door duidelijke verschrijvingen, telfouten en/of verminkingen per telefax, telex en/of telegram.
19.3 De wederpartij draagt er zorg voor dat bevestiging van de reservering of een schriftelijk ondertekende kopie van de overeenkomst, binnen een gestelde termijn na dagtekening of verzending, in het bezit is van Hexobs B.V..
19.4 De wederpartij staat in voor zijn/haar handelingsbekwaamheid en zijn/haar handelingsbevoegdheid. In het geval van handelingsonbekwaamheid van de wederpartij dient de -wettelijke- vertegenwoordiger van de handelingsonbekwame de met Hexobs B.V. gesloten overeenkomst mede te ondertekenen. Bij -achteraf gebleken- handelingsonbevoegdheid van de wederpartij is deze in ieder geval hoofdelijk aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade.
19.5 De wederpartij, zijnde een rechtspersoon, garandeert dat diegene die de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst met Hexobs B.V. vertegenwoordigt, een toereikende volmacht bezit. Enkel en alleen door bevestiging of ondertekening van de overeenkomst met Hexobs B.V. staat de natuurlijke persoon, die de wederpartij bij de overeenkomst vertegenwoordigt, jegens Hexobs B.V. hoofdelijk in voor het bezit van een toereikende volmacht hiertoe.
 
Artikel 20. Gevonden voorwerpen

20.1 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij het horecabedrijf heeft gemeld, verkrijgt het horecabedrijf de eigendom.
20.2 Indien het horecabedrijf door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Het horecabedrijf is nimmer tot toezending verplicht.
 
Artikel 20. Overige bepalingen

21.1 In onderling overleg kan van deze voorwaarden worden afgeweken, bij schriftelijke, door Hexobs B.V. en opdrachtgever getekende overeenkomst. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
21.2 Op de door Hexobs B.V. gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is altijd het Nederlands recht van toepassing.
21.3 Bij alle geschillen, welke direct of indirect voortkomen uit de door Hexobs B.V. en de wederpartij gesloten overeenkomst, is in ieder geval de rechter in het Arrondissement waar Hexobs B.V. is gevestigd relatief bevoegd.
 
De Heffer is onderdeel van Tours & Tickets
020-4284488